Skúmanie stavu vlastného svedomia tvorí podstatnú časť duchovného života. Niekedy môže byť výstižnejšie hovoriť skôr o skúmaní vnútorného vedomia alebo stavu človeka. Všetci inteligentní ľudia pravidelne prehodnocujú svoje vlastné svedomie (vnútro). Priblížme si denné spytovanie svedomia,ktoré odporúčajú všetci písatelia o duchovnom živote.

Pre väčšinu ľudí tvorí spytovanie svedomia súčasť prípravy na sviatosť pokánia (spoveď). Sústreďme sa však na spytovanie svedomia v našom každodennom živote, kedy sa usiľujeme slúžiť Bohu. Existujú dve základné modlitbové spytovania svedomia: všeobecné a partikulárne.

Páter Peter Bujko SJ bol provinciálom Spoločnosti Ježišovej na Slovensku až kým si ho Pán náhle nepovolal 3. septembra 2013. Narodil  sa 16. septembra 1968 vo Vranove nad Topľou. V roku 1990 nastúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 1993 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Po noviciáte pokračoval v štúdiu teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave. Už počas štúdií teológie sa začal zaujímať o ignaciánsku spiritualitu a duchovné cvičenia. Po kňazskej vysviacke 27. júna 1998 pôsobil dva roky v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení a pastoračná činnosť v kaplnke exercičného domu. Za provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej bol menovaný 13. júla 2009 a tento úrad vykonával od 31. októbra 2009 so sídlom v Bratislave.

Ivanka

Centrum spirituality Loyola slúži všetkým, ktorí túžia nájsť ticho, vnútorný pokoj a inú kvalitu prežívania osobného aj profesionálneho života. Tím Centra sa venuje  všetkým, ktorí túžia po intímne blízkom stretnutí s Bohom, a tým aj väčšej celistvosti. Venuje sa veriacim i hľadajúcim, ľuďom v zodpovedných úlohách i ľuďom na okraji spoločnosti. Všetkým, ktorí hľadajú duchovnú pomoc. 
Centrum spirituality Loyola rozvíja kresťanskú spiritualitu v duchu svätého Ignáca z Loyoly a jeho nasledovníkov. Všetky programové aktivity vychádzajú alebo súvisia s ignaciánskou spiritualitou, umením duchovného sprevádzania a Duchovnými cvičeniami Ignáca z Loyoly.

Centrum spirituality Loyola

Centrum spirituality Loyola slúži všetkým, ktorí túžia nájsť ticho, vnútorný pokoj a inú kvalitu prežívania osobného aj profesionálneho života. Tím Centra sa venuje všetkým, ktorí túžia po intímne blízkom stretnutí s Bohom, a tým aj väčšej celistvosti. Venuje sa veriacim i hľadajúcim, ľuďom v zodpovedných úlohách i ľuďom na okraji spoločnosti. Všetkým, ktorí hľadajú duchovnú pomoc.
Centrum spirituality Loyola rozvíja kresťanskú spiritualitu v duchu svätého Ignáca z Loyoly a jeho nasledovníkov. Všetky programové aktivity vychádzajú alebo súvisia s ignaciánskou spiritualitou, umením duchovného sprevádzania a Duchovnými cvičeniami Ignáca z Loyoly.
Centrum  sa nachádza v kaštieli Loyola v  Ivanke pri Dunaji, blízko Bratislavy. Veľká sála historického kaštieľa poskytuje vhodný priestor pre kontakt sveta spirituality so svetom umenia, knižné prezentácie, kultúrne podujatia a odborné semináre. V Kaštieli je umiestnená aj Ignaciánska knižnica s knižným fondom pre prezenčné štúdium, s multimediálnym fondom a časopismi z ignaciánskej spirituality vo svetových jazykoch. K pookriatiu pri štúdiu, pre neformálny rozhovor a občerstvenie je prístupná aj kuchynka. Meditačná miestnosť slúži k získavaniu praktických skúseností v ignaciánskej modlitbe.

Spiritualita

Sv. Ignáca z Loyoly hodnotíme nesprávne, keď v ňom vidíme iba veľkého stratéga, organizátora protireformácie, znalca ľudí a psychológa. Ignác bol predovšetkým hlbokým mystikom, človekom a svätcom. V roku 1534 v kaplnke Panny Márie na Montmartri v Paríži zložil so svojimi prvými šiestimi spoločníkmi sľuby, ktorými sa zasvätil apoštolskej práci vo Svätej zemi. Keďže nebolo možné vycestovať do Svätej zeme, v roku 1538 zavolal sv. Ignác svojich spoločníkov do Ríma, kde bola založená nová rehoľa. Napísal aj Náčrt (Formula inštitútu) konštitúcii rehole, ktorý potvrdil pápež Pavol III. v roku 1540 pápežským spisom - bulou „Regimini Ecclesiae mili-tantis". V roku 1541 bol Ignác zvolený za generálneho predstaveného. Na posilnení a rozvoji Spoločnosti pracoval do posledných dní svojho života.

Sv. Ignác z LoyolyIgnác získal mnoho duchovných skúseností a rád sa delil s ostatnými o to, čo ho Boh ako dobrý učiteľ na jeho ceste duchovného života naučil. Svoje skúsenosti zhrnul do knihy Duchovných cvičení, ktoré nie sú len intenzívnou školou modlitby, ale súčasne vedú človeka k pochopeniu vlastného života, jeho počiatku, cieľa a zmyslu.

Cieľom duchovných cvičení je spoznať to, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, a zbaviť sa toho, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia. 

Ignaciánska meditácia

Sv. Ignáca z Loyoly môžeme označiť za majstra duchovného života a učiteľa modlitby. V knihe Duchovné cvičenia predkladá niekoľko spôsobov modlitby. Tieto formy modlitby sú zhrnutím dovtedajšej modlitbovej tradície a Ignácovej vlastnej skúsenosti. V prvej časti duchovných cvičení je základnou formou modlitby exercitanta meditácia. V krátkosti načrtneme túto metódu modlitby, ako ju Ignác predkladá v knihe Duchovných cvičení.